Pedagogisch project van onze school

Inleiding

Wij zijn een school voor buitengewoon lager onderwijs die type 1 en type 2 onderwijs biedt aan kinderen met een licht, matig en ernstig mentale handicap. Onze school telt ongeveer 60 leerlingen verdeeld over verschillende klassen en 1 kleuterklas.

In dit pedagogisch project stellen wij u onze belangrijkste uitgangspunten voor.

Wat vinden wij belangrijk en hoe tonen we dat in onze school?

De werking van onze school is gestoeld op een 7-tal aandachtspunten:

1. We worden geïnspireerd vanuit een christelijke visie.

2. Uitgebreide ontwikkelingskansen bieden aan de kinderen. Aandacht voor alle 

ontwikkelingsdomeinen.

3. Kinderen worden ondersteund en begeleid in hun ontwikkelingsproces door een 

netwerk van steunfiguren in De Rozenkrans.

4. Wij willen een open school zijn voor de ouders. Wij willen hen op zoveel mogelijk 

manieren in de werking van de school en de opvoeding van hun kind betrekken.

5. Wij bieden ‘zorg-op-maat’ ! We bieden type 1 en type 2-onderwijs met 

heel specifieke accenten bij ieder type onderwijs en bij iedere klas. Zorg-op- 

maat strekt zich echter niet alleen uit op klasniveau maar ook op het niveau 

van de individuele leerling.

6. Wij erkennen onze belangrijke taak als begeleiders van onze kinderen. We spelen 

een belangrijke rol in hun leven en nemen onze verantwoordelijkheid op !

7. We vinden het belangrijk dat we de leerlingen een duidelijke structuur 

aanbieden en maken daarom vaste afspraken aangepast aan de klas.

Deze pijlers worden verder in onze tekst verduidelijkt.

Onderwijs en opvoeding vanuit een christelijk geïnspireerde visie.

Onze school kiest voor een gelovige opvoeding waarbij menselijke en christelijke waarden worden voorgeleefd en bijgebracht.

Wij willen in een liefdevolle sfeer de waarden van het ware, het goede en het schone, de humane waarden van vrede, gerechtigheid en eerlijkheid en de christelijke waarden van vergevingsgezindheid, eerbied voor het leven en stilte leren ontdekken en beleven, gelovig verhelderd door het voorbeeld en het woord van de leerkracht.

Onze school poogt één grote leefgemeenschap te zijn. Wij bouwen aan een school waarin iedereen zich geborgen weet en thuis voelt. Wij willen van onze school een plaats maken waar samen-geleefd wordt, waar kinderen groeien in relatiebekwaamheid tegenover zichzelf, de anderen, de wereld en God. Dit pogen we te realiseren doorheen het hele schoolgebeuren.

Aandacht voor alle ontwikkelingsdomeinen.

Wij vinden het onze taak onze leerlingen te begeleiden doorheen alle ontwikkelingsdomeinen. Wij zijn ervan overtuigd dat onze school meer te bieden heeft dan enkel het aanleren van cognitieve vaardigheden. We werken aan de ontwikkelingsdomeinen taal, wiskunde, wereldoriëntatie, sociaal - emotionele ontwikkeling, muzische vorming, motorische ontwikkeling en leren leren . Een kind moet zich goed voelen op school, het moet in de eerste plaats gelukkig zijn! 

De school heeft ook een belangrijke functie bij het stimuleren van een zo groot mogelijkezelfstandigheid : we bereiden de leerlingen voor op sociaal aanvaard gedrag in onze maatschappij.

Deze aandacht voor de ontwikkelingskansen op verschillende vlakken zal bij de verschillende types onderwijs, bij iedere leerling anders ingevuld worden. De mogelijkheden zijn immers erg verscheiden.

Een netwerk van steunfiguren rond het kind.

Opvoeden is het werk van velen. Verschillende betrokkenen zetten zich in

om de ontwikkeling van ieder kind zo nauwgezet mogelijk op te volgen

• Binnen de school zijn heel wat mensen die een specifieke taak opnemen in de begeleiding van het kind: de klasleerkrachten, leerkrachten lichamelijke opvoeding, de therapeuten, de bijzondere leermeester individuele opvoeding, de orthopedagoog van de school, de directie en het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). Een leerling wordt begeleid door een schoolteam.

• De klassenraad vervult een belangrijke rol bij het bespreken van de leerlingen en de verdere oriëntatie tijdens hun schoolloopbaan. Het is het ideale moment om de evolutie van iedere leerling in de verschillende ontwikkelingsdomeinen te bespreken. In de klassenraad wordt de klassensamenstelling besproken en worden therapiebeurten vastgelegd. Tijdens de klassenraad worden ook aandachtspunten voor het handelingsplan besproken. Het CLB vervult een belangrijke rol bij de ondersteuning van onze school.

• De therapeuten en de bijzondere leermeester individuele opvoeding zijn heel sterk betrokken op het onderwijs en de ontwikkeling van het kind. Zij geven -afhankelijk van de ontwikkelingsnoden- logopedie, kinesitherapie en ergotherapie aan de kinderen. Ze testen de nieuwe kinderen bij het begin van het schooljaar en zijn aanwezig indien mogelijk op de klassenraden. Naast de individuele therapieën bieden zij ook regelmatig extra ondersteuning in klassen. 

• De aanwezigheid van het Vrij Orthopedagogisch Centrum De Rozenkrans geeft ons de kans een ruime opvang te bieden. Ouders kunnen de best passende vorm van opvang voor hun kind aanvragen: internaat of semi-internaat.

• Naast het internaat en semi-internaat biedt de school opvang in het externaat.

• Wij streven naar een nauwe samenwerking met het VOC bij de individuele begeleiding van de kinderen. We proberen zoveel mogelijk samen te werken en niet naast elkaar te werken: de leerkrachten zijn aanwezig op de evolutiebesprekingen in de leefgroep ; de orthopedagoog en/of de opvoeder van de leefgroep zijn ook aanwezig op de klassenraden.

• Ten slotte worden gezinnen ondersteund vanuit de sociale dienst van het Vrij Orthopedagogisch Centrum en het Centrum voor Leerlingenbegeleiding.

Een open school voor ouders.

Opvoeden is het werk van velen. Tot nu toe kwamen enkel de professionelen aan bod. Wij mogen de rol van de ouders in de opvoeding van hun kind echter niet vergeten. Ze zijn immers de eerste opvoeders van hun kind. Daarom is het niet alleen onze taak, maar ook een uitdrukkelijke plicht, om ouders te informeren over het functioneren en de vorderingen van hun kind gedurende het schooljaar.

We doen dit via de agenda of contactschriftjes of het rapport. Ouders krijgen steeds de kans om zelf vragen en reacties aan de leerkracht te richten. 

De ouders worden elk jaar uitgenodigd op een infoavond begin oktober, voor een bezoekje in de klas en twee oudercontacten (eind januari en eind juni) waar de vorderingen van hun kind besproken worden met de betrokken leerkrachten en therapeuten. 

Naast deze formele momenten zijn leerkrachten, therapeuten en directie steeds bereid tot een gesprek.

Wij willen een school zijn met een lage drempel voor ouders. Wie vragen heeft, moet zich vrij voelen deze te stellen…

Zorg-op maat op school-, klas- en leerlingniveau.

Zorg-op-maat : we bieden type 1- en type 2-onderwijs.

In onze school wordt type 1 en type 2- onderwijs geboden. We richten ons naar kinderen met een licht, matig tot ernstig mentale handicap. Een heel verscheiden doelgroep die duidelijk om differentiatie vraagt.

Binnen onze school worden duidelijke accenten gelegd voor type 1 en type 2.

Specifieke accenten in type 1:

• Binnen de type 1-klassen wordt voor Nederlands en wiskunde gedifferentieerd gewerkt met ondersteuning van therapeuten en B.L.I.O. Onze school kiest immers voor ‘zorg-op-maat’. We proberen de aan te bieden leerstof zoveel mogelijk aan te passen aan het niveau van de leerling. 

Er kan klas overschrijdend gewerkt worden binnen het type.

• De nadruk ligt op onderwijs. De schoolse verwachtingen liggen vrij hoog. De kinderen moeten zo ver mogelijk geraken wat betreft Nederlands, wiskunde en WO, maar er wordt evenwel gewerkt aan de andere leerdomeinen : muzische vorming, motorische ontwikkeling, sociaal emotionele vaardigheden met heel veel aandacht voor het functionele en leren leren. Aan het ontwikkelingsdomein ‘leren leren’ wordt nu in alle type 1 klassen extra aandacht geschonken.

• We werken aan een veelzijdige en evenwichtige persoonlijkheidsontwikkeling en aan optimale integratie in de maatschappij. We bereiden de kinderen op die manier voor op een zo hoog mogelijk niveau van secundair onderwijs. Dit varieert van buitengewoon secundair onderwijs, opleidingsvorm 2 en opleidingsvorm 3 tot gewoon beroepsonderwijs.

Specifieke accenten in type 2:

In alle klassen wordt een basispakket uit alle ontwikkelingsdomeinen aangeboden met daarbij specifieke accenten per klas en per kind.

Rekening houdend met de ontwikkelingsmogelijkheden en de ontwikkelingsevolutie van het kind worden de kansen om te leren lezen en rekenen optimaal benut. Dit om tegemoet te komen aan de maatschappelijke verwachtingen en om integratie te bevorderen. Soms gebeurt dit door klas overschrijdend te werken.

In enkele type 2-klassen behalen de leerlingen een zeker niveau wat betreft taal en wiskunde en werken daarnaast ook aan functionele en sociale vaardigheden .

Bij andere kinderen ligt het accent nog meer op het aanleren van sociale vaardigheden met het oog op maatschappelijke integratie. We proberen allen een zo groot mogelijke zelfstandigheid bij te brengen. Daarom is het functioneel werken heel belangrijk.

De verscheidenheid van de kinderen die type 2-onderwijs volgen is erg groot. Ze zijn onderverdeeld in klassen die elk specifieke kenmerken hebben :

• In de kleuterklas wordt de basisontwikkeling gestimuleerd. Via het

ontmoeten, exploreren, het spelen en het ontwikkeling ondersteunend leren proberen we de groei en de ontwikkeling van het kind positief te beïnvloeden. We houden daarbij rekening met het ontwikkelingsniveau en het ontwikkelingsproces van de kleuter.

• de speelleerklas A : 

Een overgangsklas typeoverschrijdend tussen het BKO en BLO. Het zijn leerlingen die het kleuterniveau overstijgen en verder werken aan de basisvoorwaarden voor lezen en rekenen. Zowel leergerichte activiteiten als spelmomenten komen aan bod.

• de functionele klassen B, C en E :

In deze klassen krijgen de leerlingen een aanbod van lezen en rekenen. 

Naast de leergerichte activiteiten waarnaast het functioneel werken belangrijk is, wordt veel aandacht besteed aan sociale vaardigheden en zelfredzaamheid.

• de socialisatieklas D en functionele E :

De klemtoon ligt vooral op zelfstandigheidtraining, socialisatie, communicatie, functioneel werken, huishoudelijke en maatschappelijke vaardigheden. Voor een groepje leerlingen wordt er aandacht besteed aan lezen en rekenen op een individueel niveau.

• de structuurklas F:

Een klasje voor kinderen met gedragsproblematieken en autistiforme gedragskenmerken. Er worden enkele belangrijke doelen vooropgesteld : zich goed voelen in de klas ; creëren van goede leervoorwaarden en werkvaardigheden; werken aan een aangepaste communicatievorm en het bevorderen van de zelfredzaamheid en sociale ontwikkeling. 

Er wordt in zowel de socialisatieklas als de structuurklas gewerkt volgens het TEACCH-principe.

Zorg-op-maat : individuele handelingsplannen voor iedere leerling .

Wat is de beginsituatie ? Wat zijn de noden van elk kind ? Wat zijn onze doelstellingen met deze leerling ? Hoe evalueren we zijn vorderingen op het einde van het jaar ? Hoe functioneert de leerling op gebied van taal, wiskunde, wereldoriëntatie ? Aan welke vaardigheden werken we in huishoudkunde, creativiteit en expressie en lichamelijke opvoeding ? Wat is het algemeen functioneren van de leerlingen ? Hoe gedraagt hij zich op school ?

Het leerlingendossier wordt voor iedere leerling opgemaakt en poogt een volledig beeld te geven van zijn algemeen functioneren en van de doelstellingen en verwachtingen die gemaakt werden omtrent de ontwikkeling van dit kind. De voorbereidingen ervan gebeuren door de betrokken leerkrachten en therapeuten. Dit wordt op de klassenraad met het schoolteam besproken. Naargelang het type onderwijs en de klas waarin de leerling zit, krijgt het specifieke accenten.

De vaardigheden van het schoolteam : 

Goed onderwijs vereist verschillende vaardigheden van het schoolteam. 

Als leerkracht en therapeut dienen we een professionele houding aan te nemen en zijn we bereid ons ten volle te engageren voor onze taak. Het is onze verantwoordelijkheid tegenover de leerling, de ouders en onze collega’s. We krijgen immers het vertrouwen van de ouders die hun kind overlaten aan onze goede zorgen.

Binnen onze school bewaken we deze blijvende professionaliteit. We besteden zorg aan onze lesvoorbereidingen ; er is ruimte om vorming en bijscholing te volgen over een bepaald onderwerp, een handicap, een verdieping van een onderwijsgebied,… .

Structuur en vaste afspraken

Wij streven ernaar het kind in een veilig leef- en leerklimaat op te voeden. Het is immers pas wanneer het kind zich goed voelt, zich aanvaard weet en gelukkig kan zijn dat het vooruitgang zal maken.

De meeste van onze leerlingen hebben nood aan een duidelijke structuur met vaste afspraken. Daarom wordt er in alle klassen veel belang aan gehecht. De afspraken worden waar nodig gevisualiseerd. 

Deze gestructureerde werking komt ten goede aan alle leerlingen maar is vooral belangrijk voor leerlingen met autistiforme gedragskenmerken, ADHD, gedrags- en emotionele problemen,…. Het bevordert een vlottere integratie en aanpassing aan het klasgebeuren.